NORMES SANITÀRIES

Les famílies han de tenir present que al llarg del curs és probable que el seu fill/a es posi malalt o tingui febre més d’un cop i, per tant, és convenient que tinguin previst qui l’atendrà a casa ja que no podrà assistir a l’escola per poder curar-se i no contagiar els seus companys .

L’infant no pot anar a l’escola (si és a l’escola es trucarà a la família perquè el vingui a buscar) si presenta algun d’aquests símptomes:

  • Si arriba a 37’5ºC ha de passar 24 hores sense febre (i sense prendre antitèrmics) abans de tornar a l’escola.
  • Diarrees líquides.
  • Lleganyes amb pus groc. Caldrà que el visiti el pediatre. Si és conjuntivitis caldrà seguir el tractament corresponent (24h a casa) i el pediatre ha d’autoritzar la tornada de l’infant a l’escola.
  • Varicel·la. L’infant no pot tornar a l’escola fins que se li assequin totalment les lesions (entre 6 i 8 dies).
  • Cucs a les deposicions. Per tornar a l’escola ho ha d’autoritzar per escrit el pediatre.
  • Llagues a la boca (estomatitis aftosa).
  • Si l’infant té polls s’ha d’informar a l’escola i no hi pot tornar fins que hagi seguit el tractament i ja no en tingui.

Davant la persistència prolongada de símptomes no esmentats, l’escola bressol pot exigir un informe del pediatre, en el qual hi consti el diagnòstic i la garantia que no es contagiós.

A l’escola no s’administra cap medicament sense recepta d’un pediatre col·legiat (on consti durada, dosi, nom de l’infant i autorització corresponent) i sempre que sigui imprescindible administrar-lo en horari lectiu.