METODOLOGIA DE TREBALL

L’EBM Els Ninots es fonamenta en els principis de la metodologia activa ja que es considera l’infant com el veritable protagonista del seu propi aprenentatge.

La metodologia que se segueix és motivant, afectiva, creativa i es tenen en compte les característiques diferencials de cada infant i es percep l’aprenentatge des d’una visió constructivista. Per tant, els criteris metodològics en què es fonamenta l’acció educativa de l’escola bressol responen als principis d’individualització, globalització i aprenentatge significatiu.

A fi de garantir la coherència educativa i el treball en la mateixa línia pedagògica, a l’escola bressol municipal Els Ninots es treballa en equip. Aquest equip docent està integrat per les mestres i les educadores i es reuneixen periòdicament per coordinar-se i intercanviar criteris, activitats i metodologia.

 novembre 001