ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Equip educatiu

Està integrat per la totalitat de les mestres i educadores de l’escola. Es reuneix quinzenalment fora de l’horari escolar, de 17’15 a 19 h, per tractar temes de planificació educativa i unificar criteris comuns d’actuació. Setmanalment les mestres es reuneixen, al migdia, per programar i organitzar.

Consell Escolar

L’òrgan de participació de la comunitat educativa en els centres públics d’educació infantil de primer cicle és el consell escolar. Està constituït per representants dels diferents sectors: Ajuntament, direcció, mestres, educadores, pares i AMPA.

Les funcions del consell són, principalment, les de vetllar pel bon funcionament del centre, promoure la conservació i renovació de les instal·lacions, recolzar l’equip pedagògic, l’aprovació del Pla Anual, les Normes de Funcionament i altres documents del centre, garantir el lligam entre la representació de les famílies al Consell i la resta de famílies de l’escola, participar en el Consell Escolar Municipal.