QUOTES

Les taxes i les bonificacions de l’EBM Els Ninots estan recollides al llibre d’ordenances fiscals que es pot consultar al següent enllaç.

Totes les famílies empadronades al municipi gaudeixen d’un preu subvencionat en la taxa d’escolaritat. Segons els ingressos de la unitat familiar, es pot demanar la bonificació que correspongui  presentant la sol·licitud i la documentació acreditativa de complir els requisits a Gestió Tributària de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. Per a d’altres ajuts cal adreçar-se a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament on s’estudien els casos individualment i s’apliquen els criteris aprovats per a la concessió d’ajuts per al servei d’escola bressol municipal.

La matriculació per al curs escolar implica l’obligació de satisfer l’import de totes les mensualitats corresponents al curs independentment de l’assistència o no de l’alumne/a a l’escola sempre i quan no s’hagi donat de baixa l’infant a l’escola. Per donar-se de baixa de l’escola bressol, s’ha de sol·licitar per escrit i es farà efectiva un mes després de la data de sol·licitud. Malgrat això, i com que la taxa d’escolaritat anual està distribuïda en onze mensualitats (per facilitar-ne el pagament a les famílies usuàries), no s’accepten baixes durant el mes de juny de l’any en curs.

A principi de mes es passen els rebuts d’escolaritat del mes anterior i els de menjador i de matiners es passen a principis del mes següent.

Quan l’infant no pugui assistir a l’escola durant un temps, pels motius que sigui, s’ha de comunicar. Després de dos mesos sense justificar-ne l’absència, es tramitarà la baixa automàticament. Si al llarg del curs es produeix algun canvi en la situació familiar (domicili, telèfon, treball) s’ha de notificar.

Taxes EBM Els Ninots any 2017

Descarrega: Taxes EBM Els Ninots any 2017