HORARI I QUOTES

L’escola està oberta de les 7.30 a les 17 hores.

Entre les 7.30 i les  9 h s’ofereix el servei de matiners per aquelles famílies que ho soliciten. L’horari escolar és de 9 a 12 h i de 15 a17 h amb mitja hora de flexibilitat a les entrades (de 9 a 9.30 h i de 15 a 15.30 h) i a la sortida de la tarda (entre les 16.30 i les 17 h).

De 12 a 15 h s’ofereix el servei de menjador per aquelles famílies que ho solicitin.

Les taxes i les bonificacions de l’EBM Els Ninots estan recollides a les Ordenances Fiscals de l’ajuntament de Lliçà de Vall, que es renoven anualment.

Totes les famílies empadronades al municipi gaudeixen d’un preu subvencionat en la taxa d’escolaritat. Segons els ingressos de la unitat familiar, es pot demanar la bonificació que correspongui  presentant la sol·licitud i la documentació acreditativa de complir els requisits a Gestió Tributària de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. Per a altres ajuts cal adreçar-se a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament on s’estudien els casos individualment i s’apliquen els criteris aprovats per a la concessió d’ajuts per al servei d’escola bressol municipal.

La matriculació per al curs escolar implica l’obligació de satisfer l’import de totes les mensualitats corresponents al curs independentment de l’assistència o no de l’alumne/a a l’escola sempre i quan no s’hagi donat de baixa l’infant a l’escola. Per donar-se de baixa de l’escola bressol, s’ha de sol·licitar per escrit i es farà efectiva un mes després de la data de sol·licitud. 

La quota de cada mes es passarà el mes següent, és a dir, a mes vençut. Els serveis utilitzats durant el mes (dinars, acollida…) es cobraran dos mesos després.