NORMES SANITÀRIES

Les famílies han de tenir present que al llarg del curs és probable que el seu fill/a es posi malalt o tingui febre més d’un cop i, per tant, és convenient que tinguin previst qui l’atendrà a casa, ja que no podrà assistir a l’escola, per poder curar-se i no contagiar els seus companys.

L’infant no pot anar a l’escola si presenta alguns d’aquests símptomes (i si està a l’escola es trucarà a la família perquè el vingui a buscar):

  • Febre (temperatura superior a 37’5ºC). L’endemà de tenir febre el nen/a ha de restar a casa.
  • Diarrees líquides i/o vòmits continuats.
  • Conjuntivitis. 
  • Cucs a les deposicions. 
  • Polls.

A l’escola no s’administra cap medicament sense recepta d’un pediatre col·legiat (on consti durada, dosi, nom de l’infant i autorització corresponent) i sempre que sigui imprescindible administrar-lo en horari lectiu.