HORARI I QUOTES

L’escola està oberta de les 7.30 a les 17 hores.

Entre les 7.30 i les 9 h s’ofereix el servei de matiners per aquelles famílies que ho soliciten. L’horari escolar és de 9 a 12 h i de 15 a17 h amb mitja hora de flexibilitat a les entrades (de 9 a 9.30 h i de 15 a 15.30 h) i a la sortida de la tarda (entre les 16.30 i les 17 h).

De 12 a 15 h s’ofereix el servei de menjador per aquelles famílies que ho solicitin.

Les taxes i les bonificacions de l’EBM Els Ninots estan recollides a les Ordenances Fiscals de l’ajuntament de Lliçà de Vall, que s’aproven anualment.

Segons els ingressos de la unitat familiar, es pot demanar la bonificació que correspongui  presentant la sol·licitud i la documentació acreditativa de complir els requisits a Gestió Tributària de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. Per a altres ajuts cal adreçar-se a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament on s’estudien els casos individualment i s’apliquen els criteris aprovats per a la concessió d’ajuts per al servei d’escola bressol municipal.

La matriculació per al curs escolar implica l’obligació de satisfer l’import de totes les mensualitats corresponents al curs independentment de l’assistència o no de l’alumne/a a l’escola sempre i quan no s’hagi donat de baixa l’infant. En cas que la família necessiti sol·licitar la baixa de l’infant, aquesta s’haurà de demanar i signar de l’1 al 15 del mes anterior al qual es vol que es faci efectiva.

Els rebuts es passaran els primers dies de cada mes, amb la quota escolar del mes en curs i les despeses per serveis (acollida matinal i dinars) de dos mesos anteriors.