Preinscripció i matrícula

La preinscripció a l’escola bressol és el primer tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça per al proper curs 2024-2025. Seguint el calendari del procés, tots els infants admesos es podran matricular en el termini indicat. És en aquest moment quan s’obté la plaça.

Cal tenir en compte que per inscriure un infant a l’escola bressol, aquest ha d’haver nascut i ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Per fer la preinscripció a l’Escola Bressol Municipal Els Ninots, del 8 al 21 de maig, cal emplenar degudament el formulari que trobareu al següent enllaç: https://ebmelsninots.llissadevall.cat/

A continuació caldrà que ens feu arribar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada), fins el dia 21 de maig, mitjançant el formulari online creat a tal efecte o per correu electrònic a direccioelsninots@llissadevall.cat

Un cop finalitzat el període de preinscripció, si es vol presentar una sol·licitud, caldrà emplenar l’imprès de llista d’espera, que us facilitarem des de l’escola, demanant cita prèvia per telèfon o per correu electrònic.

Us convidem a conèixer la nostra escola:

Dates importants del procés de preinscripció i matrícula per al curs 2024-25:

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional 31 de maig

Termini per reclamacions del 3 al 7 de juny

Sorteig de desempat 11 de juny

Llista d’infants admesos 14 de juny

Període de matrícula del 7 al 21 de juny

OFERTA DE PLACES PER AL CURS 2024-2025

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta oferta es podrà modificar en funció de la preinscripció real.

Nascuts 2024: 7 places+ 1 plaça per infant amb NEE

Nascuts 2023: 16 places+ 2places per infants amb NEE

Nascuts 2022: 19 places+ 2 places per infants amb NEE

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

CRITERIS PRIORITARIS

1. Existència degermans o germanes al centre sol·licitat: 50 punts

o escolaritzats en un centre públic del municipi: 20 punts

 *Aquestes puntuacions no es sumen entre sí.

2. Proximitat del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.

 Quan el domicili habitual estigui al municipi: 30 punts.

 Quan la ubicació del lloc de treball del pare o la mare està dins el municipi: 20 punts

 *Aquestes puntuacions no es sumen entre sí.

3. Beneficiari de la renda mínima d’inserció:  15 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

  1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu:  10 punts.
  2. Família nombrosa o monoparental:  10 punts.
  3. Ser bessó o trigemin:  10 punts.
  4. Situació d’acolliment familiar:  10 punts.
  5. Discapacitat (infant, pare, mare o germans):  15 punts.
  6. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme:  10 punts.

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.