ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Consell Escolar

L’òrgan de participació de la comunitat educativa en els centres públics d’educació infantil de primer cicle és el consell escolar. Està constituït per representants dels diferents sectors: Ajuntament, direcció, mestres, educadores, pares i AMPA.

Les funcions del consell són, principalment, les de vetllar pel bon funcionament del centre, promoure la conservació i renovació de les instal·lacions, recolzar l’equip pedagògic, l’aprovació del Pla Anual, les Normes de Funcionament i altres documents del centre, garantir el lligam entre la representació de les famílies al Consell i la resta de famílies de l’escola, participar en el Consell Escolar Municipal.