EL PERSONAL

Cada grup d’infants té una mestra tutora i una educadora de suport. Les tutores organitzen les propostes educatives partint de les necessitats dels infants al llarg del curs, en fan el seguiment i mantenen una comunicació diària amb les famílies.

L’equip directiu està format per dues mestres, que organitzen i coordinen l’acció pedagògica i també realitzen tasques de reforç a les aules.

L’escola té el suport de la psicopedagoga municipal i del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

Ens acompanyen en la nostra tasca una cuinera i dues persones encarregades de la neteja.