GRUPS D’EDAT

El nombre d’infants per aula és el que marca la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat:

De 4 mesos a 1 any: 8 infants

De 1 a 2 anys: 13 infants

De 2 a 3 anys: 20 infants

En el cas de grups heterogenis (infants nascuts en anys diferents) la ràtio màxima serà la que estableix el Decret 282/2006 per al grup inferior d’edat dels infants que integrin el grup.

Lactants

d'un any