TRETS D’IDENTITAT

A l’EBM Els Ninots oferim un entorn segur, acollidor, ajustat a les necessitats dels infants, amb un conjunt d’experiències educatives que promouen el desenvolupament global de les seves capacitats intel·lectuals, motrius, socials, emocionals i afectives.

Els trets d’identitat que ens defineixen són:

  • Entenem l’infant com un ésser actiu i competent des del seu naixement i respectem el seus processos i ritmes individuals.
  • La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu i ens marca uns ritmes de vida col·lectiva. Els moments dels àpats, el descans, la higiene personal, entre d’altres, són per l’infant una gran oportunitat d’aprenentatge.
  • Creiem que el joc ha de ser l’activitat fonamental en la vida dels infants, jugant van descobrint el món i construeixen el seu propi aprenentatge.
  • Creiem en un perfil d’educadora que se situa en segon pla, deixant el protagonisme a l’infant i tenint molta cura quan interacciona amb ell, amb una actitud respectuosa, atenta, d’escolta, afectuosa, i conscient que representa un model de transmissió de valors.
  • Pensem que és essencial establir un lligam de confiança amb les famílies per treballar de manera conjunta, donant així coherència a l’educació de l’infant.
  • Fem visible la vida de l’escola i l’evolució dels infants mitjançant la documentació pedagògica.
  • Ens definim com escola laica, respectuosa amb el pluralisme ideològic i els valors democràtics, acollint la diversitat i promovent la no discriminació per cap raó ètnica, cultural, ideològica i religiosa.
  • Som una escola inclusiva, acollim a tots els infants sense distinció pel que fa a la capacitat o qualsevol altra diferència, i vetllem perquè tots els infants rebin una atenció de qualitat tenint en compte les seves necessitats específiques.
  • L’escola fa servir el català com a llengua de comunicació i de convivència (oral i escrita) tant internament com pel que fa a la comunicació externa. Tot i així, l’equip educatiu mostra respecte per les altres llengües maternes que formin part de la realitat de la nostra l’escola.
  • Partint del nostre àmbit cultural, a l’escola celebrem algunes de les festes tradicionals catalanes.

Activitat creativa 1